Mini-courses:


Weisheng WU
(China Agricultural University)
Leiye XU, (University of Science and Technology of China)
 

Talks:

Ai-Hua FAN (University of Picardie/Central China Normal University)
Yong HAN (Tsinghua University)

De-Rong KONG (Chongqing University)
Yan-Qi QIU (Academy of Mathematics and Systems Science)
Rong-Gang SHI (Fudan University)
Yue-Fei WANG
(Academy of Mathematics and Systems Science)
He-Xi YE (Zhejiang University)
 


Organisers:
Ai-Hua FAN (University of Picardie Jules Verne/Central China Normal University)
Shi-Lei FAN (Central China Normal University)

Ling-Min LIAO (Université Paris-Est Créteil)

Sponsers:

- Central China Normal University

Résultat de recherche d'images pour "华中师范大学"

- National Natural Science Foundation of China
Résultat de recherche d'images pour "National Natural Science Foundation of China"