Mini-courses:


Guo-Hua ZHANG (Fudan University)
Rong-Gang SHI (Fudan University)


Talks:

Jin-Qiao DUAN (Huazhong University of Sciences and Technology)
Yu-Jun ZHU (Xiamen University)
Yan-Qi QIU (Academy of Mathematics and Systems Science)
Yuan-Ling YE (South China Normal University)
Shen-You WEN (Hubei University)

Bao-Wei WANG (Huazhong University of Sciences and Technology)
Yi-Wei ZHANG (Huazhong University of Sciences and Technology)
Xiao-Ye FU (Central China Normal University)
Meng WU (Oulu University)
Bing LI (South China University of Sciences and Technology)


Organisers:

Ai-Hua FAN (Université de Picardie)
Shi-Lei FAN (Central China Normal University)
Ling-Min LIAO (Université Paris-Est Créteil)


Sponsers:

- Central China Normal University

Résultat de recherche d'images pour "华中师范大学"

- National Natural Science Foundation of China
Résultat de recherche d'images pour "National Natural Science Foundation of China"